لیست کامل تگ های HTML5 

لیست کامل تگ های HTML5

لیست کامل تگ های HTML5

 

 

برچسب توضیحات
Basic
<!DOCTYPE> نوع سند را تعریف می کند
<html> یک سند HTML را تعریف می کند
<title> یک عنوان برای یک سند تعریف می کند
<body> بدنه سند را تعریف می کند
<h1> to <h6> سربرگ های HTML را تعریف می کند
<p> یک پاراگراف ا تعریف می کند
<br> یک خط خالی تکی وارد می کند
<hr> تغییر موضوعی در متحوا را تعریف می کند
<!–…–> یک نظر را تعریف می کند
Formatting
<acronym> Not supported in HTML5. یک آکرونبوم(سرنام) را تعریف میکند (کلماتی که از حرف اول چند کلمه ترکیب شود)
<abbr> یک مخفف را تعریف می کند
<address> اطلاعات تماس برای مالک/نویسنده یک سند را تعریف می کند
<b> متن ضخیم را تعریف می کند
<bdi>New قسمتی از متن که باید در یک مسیر متفاوت از سایر قسمتهای متن ، ویرایش شود را جدا می کند
<bdo> لغو جهت متن فعلی
<big> Not supported in HTML5.

متن بزرگ را تعریف می کند

<blockquote> بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل قول شده است
<center> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

متن وسط چبن را تعریف می کند

<cite> عنوان یک کار را تعریف می کند
<code> قسمتی از کد کامپیوتر را تعریف می کند
<del> متنی که از سند پاک شده است را تعریف می کند
<dfn> یک ترم تعریف را تعریف می کند
<em> یک متن تاکید شده را تعریف می کند
<font> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

فونت ، اندازه و رنگ را برای متن تعریف می کند

<i> بخشی از متن را در یک صدا یا حالت متناوب ، تعریف می کند
<ins> یک متن قرار داده شده در یک سند را تعریف می کند
<kbd> ورودی کیبورد را تعریف می کند
<mark>New متن مشخص شده/هایلایت شده را تعریف می کند
<meter>New اندازه گیری عددی در محدوده شناخته شده را تعریف می کند
<pre> متن تنظیم نشده را تعریف می کند
<progress>New پیشرفت یک کار را نشان می دهد
<q> یک کوتیشن کوتاه را تعریف می کند
<rp>New آنچه را که در مرورگر هایی نشان داده می شود که حاشیه نویسی روبی را پشتیبانی نمی کند ، تعریف می کند
<rt>New توضیح / تلفظ حروف را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند
<ruby>New حاشیه نویسی روبی را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند
<s> متنی را که دیگر درست نیست تعریف می کند
<samp> خروجی نمونه ای از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند
<small> متن کوچکتر را تعریف می کند
<strike> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

متن خط خورده را تعریف می کند.

<strong> یک متن مهم را تعریف می کند
<sub> یک متن زیرنویس دار را تعریف می کند
<sup> یک متن بالانویس دار را تعریف می کند
<time>New یک تاریخ/زمان را تعریف می کند
<tt> Not supported in HTML5.

متن تله تایپ را تعریف میکند

<u> متنی است که باید از نظر سبک نگارش متفاوت از متن معمولی باشد را تعریف می کند
<var> یک متغیر تعریف می کند
<wbr>New یک خط خالی ممکن تعریف می کند
Forms
<form> فرم هایHTML برای ورودی های کاربر تعریف می کند
<input> کنترل های ورودی را تعریف می کند
<textarea> یک کنترل چند ورودی را تعریف می کند (ناحیه متن)
<button> یک کلید قابل کلیک را تعریف می کند
<select> یک لیست کشویی تعریف می کند
<optgroup> یک گروه از انتخاب های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<option> یک انتخاب را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<label> یک برچسب برای عنصر <input> را تعریف می کند
<fieldset> عناصر مرتبط را در یک لیست گروه بندی می کند
<legend> یک عنوان برای یک عنصر <fieldset>, < figure> یا <details>تعریف می کند
<datalist>New جزئیات اضافه که کاربر بتواند آن را ببیند یا پنهان کند را تعریف می کند
<keygen>New یک فیلد مولد جفت کلید را تعریف می کند
<output>New نتیجه یک محاسبه را تعریف می کند
Frames
<frame> Not supported in HTML5.

یک پنجره (یک فریم) درون فریم ، تعریف می کند

<frameset> Not supported in HTML5.

مجموعه ای از فریم ها را تعریف می کند

<noframes> Not supported in HTML5.

یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که قاب را پشتیبانی نمی کنند ، تعریف می کند

<iframe> یک فریم درون خطی را تعریف می کند
Images
<img> یک تصویر را تعریف می کند
<map> یک سمت کلاینت/ تصویر نقشه ای را تعریف می کند
<area> یک ناحیه داخل یک تصویر نقشه ای تعریف می کند
<canvas>New برای طراحی گرافیکی از طریق برنامه نویسی استفاده می شود(معمولا جاوا)
<figcaption>New یک عنوان برای عنصر <figure> تعریف می کند
<figure>New محتوای جامع را مشخص می کند
Audio/Video
<audio>New یک محتوای صوتی را تعریف می کند
<source>New منابع متعدد رسانه ای را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video> and <audio>)
<track>New مسیر متن را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video> and <audio>)
<video>New یک ویدئو یا فیلم تعریف می کند
Links
<a> یک هایپر لینک تعریف می کند
<link> رابطه بین یک سند و یک منبع خارج از آن را تعریف می کند (غالبا در لینک کردن به استایل شیت استفاده می شود)
<nav>New لینک های هدایت کننده را تعریف می کند
Lists
<ul> یک لیست نامنظم را تعریف می کند
<ol> یک لیست منظم را تعریف می کند
<li> یک بخش لیست را تعریف می کند
<dir> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

یک لیست راهنما تعریف می کند

<dl> یک لیست تعریف را تعریف می کند
<dt> یک ترم (یک بخش) را در لیست تعریفی ، تعریف می کند
<dd> شرحی از یک بخش در یک لیست تعریف را تعریف می کند
<menu> یک لیست/منو از دستورات را تعریف می کند
<command>New یک دکمه فرمان تعریف میکند تا یک کاربر بتواند درخواست کند
Tables
<table> یک جدول تعریف می کند
<caption> عنوان یک جدول را تعریف می کند
<th> یک خانه سربرگ در جدول تعریف می کند
<tr> یک ردیف در جدول تعریف می کند
<td> یک خانه در جدول تعریف می کند
<thead> محتوای سربرگ را در یک جدول گروه بندی می کند
<tbody> محتوای بدنه را در یک جدول گروه بندی می کند
<tfoot> محتوای پانویس را در یک جدول گروه بندی می کند
<col> خواص ستون برای هر ستون مشخص در داخل یک عنصر <colgroup>را مشخص می کند
<colgroup> یک گروه از یک یا بیش از یک ستون را در یک جدول برای قالب بندی مشخص می کند
Style/Sections
<style> اطلاعات استایل را برای یک سند تعریف می کند
<div> یک بخش در سند را تعریف می کند
<span> یک بخش در یک سند را تعریف می کند
<header>New یک سربرگ برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<footer>New یک پا نوشت برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<hgroup>New عناصر سربرگ گذاری را (<h1> تا <h6>) گروه بندی می کند
<section>New یک بخش در یک سند را تعریف می کند
<article>New یک مقاله تعریف می کند
<aside>New محتوایی سوای محتوای صفحه را تعریف می کند
<details>New جزئیات اضافه که کاربر بتواند آن را ببیند یا پنهان کند را تعریف می کند
<summary>New یک عنوان قابل مشاهده برای عنصر <details> تعریف می کند
Meta Info
<head> اطلاعاتی در مورد سند تعریف می کند
<meta> فراداده ای در مورد سند HTML تعریف می کند
<base> URL یا هدف پایه را برای تمام URLهای مرتبط در یک سند ، تعریف می کند
<basefont> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

یک رنگ ، اندازه و فونت پیش فرض برای تمام متن داخل یک سند مشخص می کند

Programming
<script> یک اسکریپت سمت کلاینت را تعریف می کند
<noscript> یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که سمت کلاینت را پشتیبانی نمی کنند ، تعریف می کند
<applet> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

یک اپلت جاسازی شده را تعریف می کند

<embed>New یک ظرف برای یک برنامه اپلیکیشن خارجی (غیر HTML) تعریف می کند
<object> یک آبجکت جاسازی شده را تعریف می کند
<param> یک پارامتر را برای یک آبجکت تعریف می کند