لیست کامل تگ های HTML5 

لیست کامل تگ های HTML5

لیست کامل تگ های HTML5

 

 

برچسبتوضیحات
Basic
<!DOCTYPE>نوع سند را تعریف می کند
<html>یک سند HTML را تعریف می کند
<title>یک عنوان برای یک سند تعریف می کند
<body>بدنه سند را تعریف می کند
<h1> to <h6>سربرگ های HTML را تعریف می کند
<p>یک پاراگراف ا تعریف می کند
<br>یک خط خالی تکی وارد می کند
<hr>تغییر موضوعی در متحوا را تعریف می کند
<!–…–>یک نظر را تعریف می کند
Formatting
<acronym>Not supported in HTML5. یک آکرونبوم(سرنام) را تعریف میکند (کلماتی که از حرف اول چند کلمه ترکیب شود)
<abbr>یک مخفف را تعریف می کند
<address>اطلاعات تماس برای مالک/نویسنده یک سند را تعریف می کند
<b>متن ضخیم را تعریف می کند
<bdi>Newقسمتی از متن که باید در یک مسیر متفاوت از سایر قسمتهای متن ، ویرایش شود را جدا می کند
<bdo>لغو جهت متن فعلی
<big>Not supported in HTML5.

متن بزرگ را تعریف می کند

<blockquote>بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل قول شده است
<center>Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

متن وسط چبن را تعریف می کند

<cite>عنوان یک کار را تعریف می کند
<code>قسمتی از کد کامپیوتر را تعریف می کند
<del>متنی که از سند پاک شده است را تعریف می کند
<dfn>یک ترم تعریف را تعریف می کند
<em>یک متن تاکید شده را تعریف می کند
<font>Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

فونت ، اندازه و رنگ را برای متن تعریف می کند

<i>بخشی از متن را در یک صدا یا حالت متناوب ، تعریف می کند
<ins>یک متن قرار داده شده در یک سند را تعریف می کند
<kbd>ورودی کیبورد را تعریف می کند
<mark>Newمتن مشخص شده/هایلایت شده را تعریف می کند
<meter>Newاندازه گیری عددی در محدوده شناخته شده را تعریف می کند
<pre>متن تنظیم نشده را تعریف می کند
<progress>Newپیشرفت یک کار را نشان می دهد
<q>یک کوتیشن کوتاه را تعریف می کند
<rp>Newآنچه را که در مرورگر هایی نشان داده می شود که حاشیه نویسی روبی را پشتیبانی نمی کند ، تعریف می کند
<rt>Newتوضیح / تلفظ حروف را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند
<ruby>Newحاشیه نویسی روبی را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند
<s>متنی را که دیگر درست نیست تعریف می کند
<samp>خروجی نمونه ای از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند
<small>متن کوچکتر را تعریف می کند
<strike>Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

متن خط خورده را تعریف می کند.

<strong>یک متن مهم را تعریف می کند
<sub>یک متن زیرنویس دار را تعریف می کند
<sup>یک متن بالانویس دار را تعریف می کند
<time>Newیک تاریخ/زمان را تعریف می کند
<tt>Not supported in HTML5.

متن تله تایپ را تعریف میکند

<u>متنی است که باید از نظر سبک نگارش متفاوت از متن معمولی باشد را تعریف می کند
<var>یک متغیر تعریف می کند
<wbr>Newیک خط خالی ممکن تعریف می کند
Forms
<form>فرم هایHTML برای ورودی های کاربر تعریف می کند
<input>کنترل های ورودی را تعریف می کند
<textarea>یک کنترل چند ورودی را تعریف می کند (ناحیه متن)
<button>یک کلید قابل کلیک را تعریف می کند
<select>یک لیست کشویی تعریف می کند
<optgroup>یک گروه از انتخاب های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<option>یک انتخاب را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<label>یک برچسب برای عنصر <input> را تعریف می کند
<fieldset>عناصر مرتبط را در یک لیست گروه بندی می کند
<legend>یک عنوان برای یک عنصر <fieldset>, < figure> یا <details>تعریف می کند
<datalist>Newجزئیات اضافه که کاربر بتواند آن را ببیند یا پنهان کند را تعریف می کند
<keygen>Newیک فیلد مولد جفت کلید را تعریف می کند
<output>Newنتیجه یک محاسبه را تعریف می کند
Frames
<frame>Not supported in HTML5.

یک پنجره (یک فریم) درون فریم ، تعریف می کند

<frameset>Not supported in HTML5.

مجموعه ای از فریم ها را تعریف می کند

<noframes>Not supported in HTML5.

یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که قاب را پشتیبانی نمی کنند ، تعریف می کند

<iframe>یک فریم درون خطی را تعریف می کند
Images
<img>یک تصویر را تعریف می کند
<map>یک سمت کلاینت/ تصویر نقشه ای را تعریف می کند
<area>یک ناحیه داخل یک تصویر نقشه ای تعریف می کند
<canvas>Newبرای طراحی گرافیکی از طریق برنامه نویسی استفاده می شود(معمولا جاوا)
<figcaption>Newیک عنوان برای عنصر <figure> تعریف می کند
<figure>Newمحتوای جامع را مشخص می کند
Audio/Video
<audio>Newیک محتوای صوتی را تعریف می کند
<source>Newمنابع متعدد رسانه ای را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video> and <audio>)
<track>Newمسیر متن را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video> and <audio>)
<video>Newیک ویدئو یا فیلم تعریف می کند
Links
<a>یک هایپر لینک تعریف می کند
<link>رابطه بین یک سند و یک منبع خارج از آن را تعریف می کند (غالبا در لینک کردن به استایل شیت استفاده می شود)
<nav>Newلینک های هدایت کننده را تعریف می کند
Lists
<ul>یک لیست نامنظم را تعریف می کند
<ol>یک لیست منظم را تعریف می کند
<li>یک بخش لیست را تعریف می کند
<dir>Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

یک لیست راهنما تعریف می کند

<dl>یک لیست تعریف را تعریف می کند
<dt>یک ترم (یک بخش) را در لیست تعریفی ، تعریف می کند
<dd>شرحی از یک بخش در یک لیست تعریف را تعریف می کند
<menu>یک لیست/منو از دستورات را تعریف می کند
<command>Newیک دکمه فرمان تعریف میکند تا یک کاربر بتواند درخواست کند
Tables
<table>یک جدول تعریف می کند
<caption>عنوان یک جدول را تعریف می کند
<th>یک خانه سربرگ در جدول تعریف می کند
<tr>یک ردیف در جدول تعریف می کند
<td>یک خانه در جدول تعریف می کند
<thead>محتوای سربرگ را در یک جدول گروه بندی می کند
<tbody>محتوای بدنه را در یک جدول گروه بندی می کند
<tfoot>محتوای پانویس را در یک جدول گروه بندی می کند
<col>خواص ستون برای هر ستون مشخص در داخل یک عنصر <colgroup>را مشخص می کند
<colgroup>یک گروه از یک یا بیش از یک ستون را در یک جدول برای قالب بندی مشخص می کند
Style/Sections
<style>اطلاعات استایل را برای یک سند تعریف می کند
<div>یک بخش در سند را تعریف می کند
<span>یک بخش در یک سند را تعریف می کند
<header>Newیک سربرگ برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<footer>Newیک پا نوشت برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<hgroup>Newعناصر سربرگ گذاری را (<h1> تا <h6>) گروه بندی می کند
<section>Newیک بخش در یک سند را تعریف می کند
<article>Newیک مقاله تعریف می کند
<aside>Newمحتوایی سوای محتوای صفحه را تعریف می کند
<details>Newجزئیات اضافه که کاربر بتواند آن را ببیند یا پنهان کند را تعریف می کند
<summary>Newیک عنوان قابل مشاهده برای عنصر <details> تعریف می کند
Meta Info
<head>اطلاعاتی در مورد سند تعریف می کند
<meta>فراداده ای در مورد سند HTML تعریف می کند
<base>URL یا هدف پایه را برای تمام URLهای مرتبط در یک سند ، تعریف می کند
<basefont>Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

یک رنگ ، اندازه و فونت پیش فرض برای تمام متن داخل یک سند مشخص می کند

Programming
<script>یک اسکریپت سمت کلاینت را تعریف می کند
<noscript>یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که سمت کلاینت را پشتیبانی نمی کنند ، تعریف می کند
<applet>Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.

یک اپلت جاسازی شده را تعریف می کند

<embed>Newیک ظرف برای یک برنامه اپلیکیشن خارجی (غیر HTML) تعریف می کند
<object>یک آبجکت جاسازی شده را تعریف می کند
<param>یک پارامتر را برای یک آبجکت تعریف می کند