نمایش پربازدید ترین مطالب در وردپرس

دوستان زیادی نیاز به کدی داشتن که هم تعداد بازدید یک موضوع رو نشون بده و هم اینکه پربازدیدترین ها رو نشون بده.
طبق توضیحات عمل کنید و لذت ببرید.

نمایش پربازدید ترین مطالب در وردپرس

نمایش پربازدید ترین مطالب در وردپرس

کد در فایل فانکشن:

[codesyntax lang=”php”]

function getpostviews($postID){
    $count_key = 'post_views_count';
    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
    if($count==''){
        delete_post_meta($postID, $count_key);
        add_post_meta($postID, $count_key, '0');
        return "0 View";
    }
    return $count.' Views';
}
function setpostviews($postID) {
    $count_key = 'post_views_count';
    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
    if($count==''){
        $count = 0;
        delete_post_meta($postID, $count_key);
        add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    }else{
        $count++;
        update_post_meta($postID, $count_key, $count);
    }
}

[/codesyntax]

 

کد در حلقه پست:

[codesyntax lang=”php”]

<?php setpostviews(get_the_ID()); ?>

[/codesyntax]

نمایش تعداد بازدید هر پست:

[codesyntax lang=”php”]

<?php echo getpostviews(get_the_ID()); ?>

[/codesyntax]

 

نمایش پربازدیدترین ها:

[codesyntax lang=”php”]

<?php
    query_posts('meta_key=post_views_count&orderby=meta_value_num&order=DESC&showposts=10');
    if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
    <?php
    endwhile; endif;
    wp_reset_query();
?>

[/codesyntax]